Een scherp beeld op de huidige situatie

Vergroot de foto

Elke ondernemer moet van tijd tot tijd een kritische blik werpen op de gang van zaken. Ook in veranderende en groeiende organisaties is het verstandig om inzicht te krijgen in de succes- en risicofactoren. Door middel van een quickscan geeft PuurIDee snel inzicht in de knelpunten en mogelijkheden. 

Theorie? Praktijk!

Niemand heeft behoefte aan een theoretisch rapport. Voorop staat dus dat de informatie en vervolgacties concreet zijn en moeten leiden tot een daadwerkelijke verbetering.

Met behulp van praktijkgerichte interviews (met management én medewerkers) inventariseren we waar de organisatie staat. Op basis van deze informatie komen we tot een objectief beeld. Waar nodig verdiepen we ons verder door meer achtergrondinformatie te vergaren. Dit leidt tot een analyse van de huidige situatie; de sterke en zwakke punten van de organisatie én de kansen en bedreigingen. 

Mensen maken het verschil!

Binnen het onderzoekstraject wordt aandacht besteed aan de mensen binnen de organisatie. Het gaat om de verschillende visies, maar ook doelstellingen, procedures, workflow en bedrijfscultuur. Bovendien luisteren we ook naar de verbeteringsvoorstellen die vanuit de organisatie worden genoemd. Zo ontstaat na de analyse een actieplan dat draagvlak heeft.

En dan?

Nadat de interne en externe situatie onderzocht is, ontstaat een overzicht van de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes. Hieruit vloeien de diverse strategische opties voort en kunnen prioriteiten aangegeven worden. Ook kan de quickscan aanleiding zijn voor een nader onderzoek naar bijvoorbeeld interne communicatie, concurrentie of identiteit en imago. 

De vervolgstappen van de quickscan zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de uitkomsten. Bij de verslaglegging van de quickscan zullen wij initiatieven nemen en advies geven over de toekomstige acties.

Vraag PuurIDee naar de mogelijkheden voor een quickscan.